معماری و عمران · فوریه 2, 2022 0

دریافت فایل تحقیق مقاومت سازه در مقابل آتش

دریافت فایل تحقیق مقاومت سازه در مقابل آتش 

 

دارای مفاهیم کلیدی:

تحقیق, مقاومت, سازه, در, مقابل, آتش:

 

توضیحات:

مقاومت سازه در مقابل آتش:1

تعداد طبقات حداكثر ارتفاع حداكثر سطح طبقات يا آپارتمان (متر مربع) حداكثر حجم ساختمان يا آپارتمان (متر مكعب) حداقل مقاومت اجزاي اصلي سازه در برابر آتش (بر حسب ساعت)
1 نامحدود 800 4000 نيم ساعت
1 نامحدود نامحدود نامحدود نيم ساعت
4-2 m 15 800 8500 نيم ساعت
4-2 نامحدود نامحدود نامحدود 1 ساعت
7-5 m 28 نامحدود 14000 1 ساعت
بيش از 5 طبقه نامحدود نامحدود نامحدود 5/1 ساعت

* سيل:
براي حفظ و حراست ساختمان هاي آموزشي و امنيت دانش آمزان در مقابل سيل به كارگيري تمهيداتي در انتخاب مكان مي تواند موثر واقع گردد. اين تمهيدات شامل احتراز از ساخت فضاهاي آموزشي در مناطق پست و سيل گير و حفظ حريم سيل ها و رود خانه هاي فصلي و دائمي خواهد بود.
* نكات كلي براي ايمني در مدارس:
• نرده هاي حياط طوري انتخاب شوند كه امكان بالا رفتن يا خريد اجناس از ميان آنها براي كودكان ميسر نباشد.
• از بكارگيري مصالح صاف و صيقلي در كف پرهيز شود.
• از بكارگيري درهاي شيشه اي پرهيز گردد، مگر شيشه هاي ايمني.
• پنجره ها بايد به داخل باز شوند تا به سادگي قابل تميز كردن باشند.
• نصب حفاظ براي پنجره ها در طبقات لازم است. در طبقه همكف اين حفاظ بايد طوري طراحي شود كه در واقع اضطراري امكان فرار از پنجره ميسر باشد.
• اتاق كمكهاي اوليه در نزديكي دفتر مدرسه و يا اتاق مربي بهداشت پيش بيني شود به طوري كه از نور طبيعي ، تهويه و فضاي كافي براي تجهيزات كمكهاي اوليه برخوردار باشد.
• كليدهاي برق بايد روي ديوار خارجي توالت ها نصب شود. توالتها، بهتر است به طرف بيرون باز شوند.
• مبلمان مدارس بايد عاري از هر گونه خوردگي و يا لبه هاي تيز فلزي باشد.1
خصوصيات فيزيكي مدرسه:
* تراكم دانش آموزان:
تحقيقات نشان مي دهند ، تراكم زياد جمعيت به عنوان عامل فيزيكي، رفتارهاي تهاجمي را افزايش مي دهد و در صورت استمرار، موجب بروز واكنش هاي بيمار گونه و نابهنجاري مي شود. تراكم فيزيكي نيز در انسان حساس ازدحام بر مي انگيزد. نظر به اينكه دانش آموز به اندازه سطح كلاس مشخص مي كنند. احساس ازدحام از ميزان تراكم تأثير پذيرد ولي پديده اي است ذهني و از عوامل روانشناختي از يكسو و محيطي – فرهنگي از سوي ديگر متأثر مي شود.
آستانه تحريك پذيري افراد از نظر احساس ازدحام تحت تأثير تجارب پيشين آنان قرار

 


دانلود مستقیم فایل