گوناگون · فوریه 2, 2022 0

دریافت فایل مفهوم نظارت وراهنمایی تعلیماتی وحیطه آن

دریافت فایل مفهوم نظارت وراهنمایی تعلیماتی وحیطه آن 

 

دارای مفاهیم کلیدی:

مفهوم, نظارت, وراهنمایی, تعلیماتی, وحیطه, آن

 

توضیحات:

نظارت وراهنمایی ازدو جزء اساسی 1-نظارت 2-راهنمایی تشکیل شده است گرچه درآموزش وپرورش این دوجزءباهم استفاده می شود وکاملا به همدیگرمربوط ووابسته اند.اما هرکدام معانی وکاربردهای خودرادارند به انها توجه میکنیم.
1.نظارت
نظارت امری است که راهنمای تعلیماتی به وسیله ی ان به جمع آوری اطلاعات درباره ی فعالیت های آموزشی، پرورشی مدیران ومعلمان درمحیط های آموزشی می پردازد وهدف چنین اقداماتی، مطالعه ی وضع موجود مدرسه ها، تعیین میزان پیشرفت امور ومقایسه ی آن با وضع مطلوب است که به وسیله مشاهده،مصاحبه ومشورت با کارکنان مدرسه،دانش آموزان واولیای آنها انجام میشود.
نظارت مؤثر بر کار مدرسه بدون کسب اطلاعات مورد نیاز ممکن نیست.چراکه مدرسه به دنبال دستیابی به هدف های مختلف اخلاقی،اجتماعی،تربیتی،علمی و فرهنگی است که هرکدام بسیار ارزشمندند.(بررسی میزان دستیابی کارکنان مدرسه به این هدف ها از وظایف مهم راهنمایی تعلیماتی است)
راهنمایی تعلیماتی می تواند اطلاعات لازم خود را از راه:
1.ارتباط بامدیر،معلمان ودانش آموزان و اولیای آنها 2.حضور در کلاس درس وبررسی نظم وانظباط وچگونگی روابط معلم با دانش آموزان 3.گردش درمحیط مدرسه ومشاهده بازی وکار دانش آموزان 4.نظرخواهی به وسیله پرسشنامه 5.نتیجه آزمون ها و امتحانات مدرسه بدست آورد.
2.راهنمایی
راهنمایی،هرچند به صورت ساده و ابتدایی از آغاز تمدن آدمی وجود داشته وبا پیچیده شدن زندگی اجتماعی وتحول تدریجی جامعه از وضعیتی سنتی به صنعتی وپیشرفته،ضرورت واهمیت آن افزایش یافته است. درجامعه های نخستین،پدر راهنمای پسر و مادر راهنمای دختر بود و رئیس قبیله راهنمای افراد قبیله خودرا برعهده داشت.وقسمت عمده ی آموزش وپرورش شغلی و حرفه ای درخا نواده ها انجام می شد. باصنعتی شدن جامعه ها و پیشرفت روزافزون آن ها و افزایش حرفه ها وشغل ها توجه به امر هدایت و ارشاد و راهنمایی به معنای خاص آن زیاد شد.وبا ظهور وگسترش مرکزهای راهنمایی کمک های زیادی به افراد جامعه صورت گرفت.

 


دانلود مستقیم فایل