مدیریت · فوریه 2, 2022 0

دریافت فایل تحقیق جامع كارسنجي و زمان سنجي

دریافت فایل تحقیق جامع كارسنجي و زمان سنجي 

 

دارای مفاهیم کلیدی:

كارسنجي و زمان سنجي ,زمان سنجي ,مقدمات زمان سنجي ,اهداف زمان سنجي ,تكنيك هاي مختلف زمان سنجي ,مراحل اساسي زمان سنجي ,طرز برخورد با كارگر و انجام زمان سنجي

 

توضیحات:

فصل اول : مقدمه
مقدمه 1
تعريف موضوع 2
اهداف انجام پروژه 3
محدوده زماني و مكاني انجام پروژه 4
نكاتي كلي قابل توجه در مطالعه كار 5
فصل دوم : ادبيات تحقيق
مقدمه 7
تاريخچه كارسنجي و زمان سنجي 8
چند تعريف از بهره وري 9
روشهاي كلي براي اندازه گيري بهره وري 10
ارزيابي كار 15
هدف كارسنجي 18
فنون كارسنجي 21
فوايد مطالعه كار 23
كارسنجي 24
مراحل اصلي مطالعه كار 25
اهداف مطالعه روش 26
ابزارهاي مرحله ثبت مطالعه روش 28
تربلينگ ها 41
زمان سنجي 45
مقدمات زمان سنجي 46
اهداف زمان سنجي 50
تكنيك هاي مختلف زمان سنجي 51
مراحل اساسي زمان سنجي 52
انتخاب كار مورد مطالعه و انجام زمان سنجي 53
طرز برخورد با كارگر و انجام زمان سنجي 54
كسب و ثبت اطلاعات وانجام زمان سنجي 55
بررسي روش در انجام زمان سنجي 56
مراحل زمان سنجي به روش Stop watch 56
تقسيم سيكل عمليات به اجزا و مناسب كاري 57
انواع عناصر كاري 58
انواع كرونومتر 60
روشهاي ثبت نتايج زمان سنجي با كرونومتر 61
مشكلات ثبت زمان 68
ضريب عملكرد 72
روش و ستينگ هاوس 73
روش توازن اجراي كار 74
الونس 74
محاسبه زمان استاندارد 76
كاربرد، مزايا و معايب روش MTM 78
واحد زمان در سيستم MTM 79
انواع MTM 80
حركت بسيط در سيستم MTM 81
روش زمان سنجي MOST 81
كاربرد انواع سيستم هاي زمان سنجي MOST 82
فصل سوم : بررسي وضعيت موجود
مقدمه 87
معرفي شركت 88
شهردارو در يك نگاه 89
محدوده مكاني شركت شهردارو 90
تاريخچه شركت داروسازي شهردارو 91
نمودار سازماني شركت شهردارو 92
چارت سازماني شركت «مديريت» 93
خطوط توليدي شركت لابراتورهاي شهردارو 94
ليست تجهيزات جامدات 95
معرفي واحدي كه پروژه در آن انجام شده 97
بررسي مراحل اصلي كار در قسمت مايعات با استفاده از فلوچارت 98
نمودار OPC توليد قطره 99
نمودار FPC ساخت قطره 100
بررسي وضعيت سازمان از لحاظ موضوع تحت بررسي 102
فصل چهارم: تجزيه و تحليل و ارائه پيشنهادات
مقدمه 104
نقاط قوت 105
نقاط ضعف 107
پيشنهادات 108
توصيه هايي جهت كارآمدتر شدن نيروي انساني 109
پيشنهاداتي در خصوص بهبود شرايط 111
شش عامل بهينه كننده‌ي زمان‌بندي 113
چند نكته مهم 114
منابع مورد استفاده 115

مقدمه
وقت و زمان از اصلي ترين عناصر در توليد و بهره وري مي باشد از اين رو توجه به گذر آن وجلوگيري از اتلاف زمان از ديرباز مدنظر بزرگان وانديشمندان بوده است زمان مي گذرد و نمي توان از عبور آن ممانعت نمود پس براي باطل شدن آن بايد از هر لحظه و دم بهره جست.
موضوع مورد بحث در اين پروژه كارسنجي وزمان سنجي است.
در فصل اول، موضوع پروژه، اهداف انجام آن و محدوده زماني و مكاني پروژه آشنا مي شويد.
در فصل دوم، شناخت كامل از موضوع پروژه و تعريف و اهداف موضوع، پردازش خواهد شد.
در فصل سوم،شركت مورد نظر و فعاليت ها و اقدامات انجام شده در آن مكان در رابطه با موضوع پروژه شرح داده خواهد شد.
در فصل چهارم ، از نتايج حاصل از انجام پروژه ، پيشنهادات و راهكارها آگاه مي شويد.
فصل پنجم ، فصل ضمايم و پيوست ها مي باشد.
موضوع زمان يعني موضوعي كه اميد است در تمام مراحل ولحظات زندگي ما، مورد توجه و التفات واقع شود تا به اميد حق، از عمر كه بزرگترين نعمت الهي است در مفيدترين كار و بهترين وجه استفاده نماييم.
در سازمان ها وادارات ، موضوع زمان در سرفصل ارزيابي كار وزمان قرار مي گيرد و منظور از انجام مطالعات دراين زمينه ، دست يافتن و بهره وري وكاهش هزينه ها و حذف خستگي و كسالت نسبت به كار مي باشد.

 


دانلود مستقیم فایل